Her kan du læse om de forskellige ordninger, der kan kompensere for et handicap

Formålet med de handicapkompenserende ordninger er at styrke og stimulere mulighederne for, at borgere med et handicap kommer i arbejde og får samme muligheder og vilkår for at arbejde som alle andre.

Du kan her læse om:

 • Hjælpemiddel
 • Personlig assistance
 • Fortrinsadgang
 • Isbryderordningen


Hjælpemiddel
En virksomhed kan få hjælpemidler til en medarbejder, når:

 • Det er afgørende for, at medarbejderen kan varetage arbejdet
 • Det ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen, og udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiveren forventes at dække
 • Det kompenserer for en konkret funktionsnedsættelse
Et hjælpemiddel kan være arbejdsredskaber som fx letvægtsværktøj, specialsyede sikkerhedssko, talegenkendelse og iPads. Et hjælpemiddel kan være arbejdspladsindretningen som fx elevator, lift, udvidelse af dørkarme og afskærmning.

Jobcenteret afholder hele udgiften til hjælpemidlet, som kan bevilges som udlån eller tilskud:

 • Ved udlån ejer jobcenteret hjælpemidlet, som afleveres, når medarbejder stopper.
 • Ved tilskud er det virksomheden, som ejer hjælpemidlet.

Eksemler:

 • Hørehæmmet, der arbejder i en produktionshal, får bevilget audioudstyr med en speciel vibratorfunktion, så han kan opfatte nødvendige advarende lydsignaler i produktionshallen.
 • Blind underviser får bevilget pc-udstyr med talesyntese og særlige arbejdsredskaber til speciel placering af udstyret.
 • Medarbejder med ryglidelse får bevilget en ergonomisk kontorstol, så hun kan variere sine arbejdsstillinger.
 • Ledig med ADHD får som et led i et virksomhedspraktikophold bevilliget en app med tilhørende hardware, der i løbet af dagen kan hjælpe hende med at huske, hvad hun skal.

Personlig assistance
Personlig assistance kan være praktisk bistand eller særlig personlig støtte. En personlig assistent kan fx:

 • Hente/bringe materialer og varetage løft
 • Varetage specifikke tasteopgaver, læse op, korrektur for stavefejl
 • Faglig sparring, struktur og overblik over opgaver og prioritering
 • Tegnsprogstolkning
Når virksomheden får bevilliget personlig assistance, modtager virksomheden et tilskud til lønnen til assistenten. Som udgangspunkt svarer tilskuddet til studentertimelønssatsen, men i særlige tilfælde kan områdets overenskomstløn anvendes.

Eksempler:

 • Ordblind blikkenslager får personlig assistance til at udfylde arbejdssedler og til at renskrive det, som han/hun har indtalt på sin diktafon.
 • Gangbesværet pædagog i daginstitution får personlig assistance til bestemte fysisk belastende aktiviteter med børnene.
 • Stærk hørehæmmet sekretær får tolkebistand i forbindelse med møder på arbejdspladsen.
 • Tømrer med alvorlig kraftnedsættelse i den ene arm får personlig assistance til at bære værktøj og materialer op på taget.

Fortrinsadgang
Har man et handicap, kan man søge opslåede stillinger i det offentlige med fortrinsadgang. Det gælder også elevpladser, taxibevillinger, kiosker og stadepladser. Ansøgere med fortrinsadgang har ret til at komme til en jobsamtale. Man ansættes, hvis arbejdsgiveren vurderer, at man er den bedst kvalificerede til jobbet.

Hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at ansætte ansøgeren med fortrinsadgang, skal der sendes en skriftlig redegørelse til jobcentret, og virksomheden må ikke besætte stillingen, før der er gennemført en dialog med jobcentret. Jobcentret skal i denne dialog sikre, at ansøgers kompetencer er taget i betragtning, og at arbejdsgiver kender til de handicapkompenserende ordninger.

Isbryderordningen
Nyuddannede med et handicap kan få et særligt løntilskud via isbryderordningen. Ordningen har til formål at give nyuddannede erhvervserfaring inden for det fagområde, deres uddannelse har kvalificeret dem til.

Isbryderordningen kan bl.a. kompensere for, at personer med handicap måske i mindre grad har haft mulighed for et studiejob og give relevant erfaring og netværk, som kan styrke den videre jobsøgning.

Ordningen indebærer at:

 • Personen arbejder i virksomheden til overenskomstmæssigt løn. Arbejdsgiveren får tilskud til lønnen – tilskuddet forhandles med jobcentret.
 • Det særlige løntilskud kan udbetales i op til et år.

Du kan læse mere om de kompenserende ordninger på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside